CATALÀ
AVÍS LEGAL:
 Aquest missatge i els fitxers que puguin ser adjuntats són confidencials. Els mateixos contenen informació reservada que no pot ser difosa. Si vosté ha rebut aquest correu per error, tingui l’amabilitat d’eliminar-lo del seu sistema i avisar al remitent mitjançant reexpedició a la seva adreça electrónica; no haurà de copiar el missatge ni divulgar el seu contingut a cap persona.
D’acord amb la Llei Organica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) 15/1999, li comuniquem que la seva adreça de correu electrònic forma part del nostre fitxer automatitzat, titularitat de PRODUCTES PIQUÉ, S.L. (N.I.F. B-62307988) la finalitat del qual és la de mantenir el contacte amb vosté. Si vol saber de quina informació disposem de vosté, modificar-la i, si escau, cancel·lar-la, pot fer­lo enviant un escrit a aquest efecte, acompanyat d’una fotocòpia del seu D.N.I. o document acreditatiu equivalent, a la següent adreça: Ronda Ibèrica, 10-12 Nau D – 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) o a través de correu electronic a info@patatespique.com. Així mateix, és la seva responsabilitat comprovar que aquest missatge o els seus arxius adjunts no continguin virus i, si és el cas, eliminar-los.

CASTELLANO
AVISO LEGAL:
 Este mensaje y los ficheros que puedan ser adjuntados son confidenciales. Los mismos contienen información reservada que no puede ser difundida. Si usted ha recibido este correo por error, tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema y avisar al remitente mediante reenvío a su dirección electrónica; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona.
De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) 15/1999, le comunicamos que su dirección de correo electrónico forma parte de nuestro fichero automatizado por poder mantener el contacto con usted, titularidad de PRODUCTES PIQUÉ, S.L. (N.I.F. B-62307988) la finalidad del cual es la de mantener el contacto con usted. Si quiere saber de qué información disponemos de usted, modificarla y, si procede, cancelarla, puede hacerlo enviando un escrito a tal efecto, acompañado de una fotocopia de su D.N.I. o documento acreditativo equivalente, a la siguiente dirección: Ronda Ibèrica, 10-12 Nave D – 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) o a través de correo electrónico a info@patatespique.com. Asimismo, es su responsabilidad comprobar que este mensaje o sus archivos adjuntos no contengan virus y, si procede, eliminarlos.